વ્યસ્ત લોકો માટે સ્વાસ્થ્ય અને ફિટનેસ ટિપ્સ

દેખાવ ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે, જ્યારે તમે કોઈને મળો છો ત્યારે તમે પહેલી વાર ધ્યાન આપો છો.  જેમ જેમ તમે મોટી થઈ જાવ છો તેમ તેમ શરીર તમને નીચે પડવા દે છે, પરંતુ કેટલીક બાબતો છે જે તમે કરી શકો છો.  કેટલાક વિચારો ખૂબ જ સરળ છે, જ્યારે કેટલાકને થોડું કામ જોઈએ છે, પરંતુ તે […]

How to find debugging file with metasploit

As security professionals we regularly use readily available exploits, but at times we may have to actually write an exploit for specific requirements. In the first part of our exploit writing, we will explore the different classifications of vulnerability discovery, aspects of fizzing, and devise practical approaches from available theory. A software testing technique which works on […]

“Cross Site Scripting (XSS) attack in web application and its mitigation”

INTRODUCTION: Security is a broad topic area and the threats are constantly evolving. Security encompasses more than just writing secure code, but also items like the Configuration and setup of the servers and network, and practices and procedures for handling sensitive data. Cross-site Scripting (XSS) refers to client-side code injection attack wherein an attacker can […]

How to Impede in Cyber Crime

Computer security, cyber security or information technology security (IT security) is the protection of computer systems and networks from the theft of or damage to their hardware, software, or electronic data, as well as from the disruption or misdirection of the services they provide. Types of Cyber Crime in India Cybercrime can be committed in two ways – one in which the computer is the target of a cyber-attack, and […]