Mr. Vasantsinh Chavda

MBA, B.Com

Mr. Vipul Tantarapal

BBA

Mrs. Bindiya Ribadiya

MA

Mrs. Nima Joshi

M.com, BLIS, MLIS

Mr. Prem Dohare

Network Engineer

Mr. Ashok Makwana

B.Com