Mr. Vasantsinh Chavda

B.Com

Mr. Vipul Tantral

BBA

Ms. Meha Choubisa

BCA

Ms. Arpita Patel

B.Com, B.L.I.Sc, M.L.I.Sc

Mrs. Bindiya Ribadiya

MA

Mr. Selvin Solanki

BCA

Mr. Prem Dohare

Network Engineer

Mr. Chintan Patel

MCA

Mr. Ajay Odhaviya

B.Com

Mr. Ashok Makwana

B.Com

Mr. Ghanshyam

B.Com

Mr. Pradip Mepal

B.Com