આજના વિકાસશીલ ભારતે ઘણાં બધાં પડાવો પાર કરી લીધાં છે. તે પછી રાજકીય હોય કે સામાજીક અને સાંસ્કૃતિક હોય કે લોકશાહી તેમ છતાં, આજે પણ ભારત દેશનાં લોકો એક બીમારી થી પીડાય છે. તે ...