“પૈસો” શબ્દની ઉત્પત્તિ મૂળ લેટિન ક્રિયાપદ ‘પેન્ડર’ –‘વજન કરવું’ પરથી તથા લેટિન સંજ્ઞા ‘પેન્સમ’ પરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ ‘કંઈક વજન કરેલ’ થયો જેના પરથી સ્પેનિશમાં ‘પેસો’ એટલે કે ‘વજન’ શબ્દપ્રયોગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. ...