વસ્તી કે જનસંખ્યાની બાબતમાં ભારતએ ચીન પછી દ્વિતીય સ્થાન પર છે. અને એક અંદાજ મુજબ ૨૦૨૭ સુધીમાં ભારત ચીનથી આગળ નીકળી જશે. હાલમાં ભારતને જનસંખ્યા લાભાન્શ મળી રહ્યું છે. હાલમાં ભારતમાં યુવાનોની સંખ્યા વધારે ...
आज वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day) है. प्रेम और उसके इजहार का दिन. लेकिन क्या प्रेम सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका तक सीमित है? या प्रेम इससे कुछ बड़ी चीज़ है!आज जब बाजार ने प्रेम को ...