2020

દેખાવ ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે, જ્યારે તમે કોઈને મળો છો ત્યારે તમે પહેલી વાર ધ્યાન આપો છો. જેમ જેમ તમે મોટી થઈ જાવ છો તેમ તેમ શરીર તમને નીચે પડવા દે છે, પરંતુ કેટલીક ...
“પૈસો” શબ્દની ઉત્પત્તિ મૂળ લેટિન ક્રિયાપદ ‘પેન્ડર’ –‘વજન કરવું’ પરથી તથા લેટિન સંજ્ઞા ‘પેન્સમ’ પરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ ‘કંઈક વજન કરેલ’ થયો જેના પરથી સ્પેનિશમાં ‘પેસો’ એટલે કે ‘વજન’ શબ્દપ્રયોગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. ...